ГАЛЕРИЈА

Паркинг системи

Археолошки локалитет Стоби Ticketing System
Систем интеграција

Мобилен систем за евиденција
на работно време